Skip navigation

Familiebeleid

In het PPP familiebeleid is vastgelegd hoe Psychologen Praktijk Putten omgaat met familie en naasten van patiënten. Familiebeleid regelt de voorwaarden en de manier waarop familie en naasten benaderd en betrokken worden. Het geeft kaders voor de wijze en het moment waarop zorgverleners informatie uitwisselen met familieleden van cliënten, hen bij de zorg betrekken en – indien nodig – ook zelf ondersteunen.

Door het familiebeleid is het informeren en ondersteunen van betrokkenen niet meer afhankelijk van een individuele hulpverlener, maar wordt uitgevoerd volgens vastgelegde en geborgde richtlijnen. Concreet wordt het PPP familiebeleid vorm gegeven door:

De cliëntenraad: een medezeggenschapsorgaan dat de collectieve belangen van familie en naasten behartigt binnen  PPP. 

De familievertrouwenspersoon is een onafhankelijke professional die zich inzet om de communicatie tussen hulpverlening en familie of naasten te verbeteren en professionele zorg en de zorg door naasten rondom de cliënt zo goed mogelijk af te stemmen.

Vastgelegde Richtlijnen voor de omgang met familie en naastbetrokkenen, hun informatievoorziening, hun betrokkenheid in het zorgproces en hun ondersteuning. E.e.a. is vastgelegd in het Handboek PPP (Administratieve Organisatie). 

Een klachtenregeling voor familie en naasten, waar zij terecht kunnen met klachten over de manier waarop zij bejegend en begeleid worden. Hierbij kan de familievertrouwenspersoon coördineren.

Familievertrouwenspersoon.
Wanneer je als familie of naasten te maken krijgt met iemand die psychiatrische problemen heeft, dan kan dit veel vragen oproepen. Vragen over de hulpverlening, maar ook over zaken die je in de opvang en ondersteuning aan het thuisfront tegenkomt. Het kan zijn dat de hulpverlener jouw vragen niet naar tevredenheid beantwoordt. Of dat je verschilt van mening met de hulpverleners over de aanpak van de problematiek.

In zulke gevallen kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon van PPP: Rolf Sterk, een externe zorgverlener. Je kunt je verhaal bij hem kwijt als het je even teveel wordt of als je behoefte hebt aan iemand die naar je luistert. De familievertrouwenspersoon geeft advies, ondersteuning en kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlener. De familievertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en stelt zich altijd onpartijdig op. Jouw privacy is daarbij altijd gewaarborgd.

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten