Skip navigation

Kosten en klachten

Algemeen

 1. Zorg voor volwassenen valt onder de Zorgverzekeringswet. De kosten lopen via de zorgverzekeraar.
 2. De praktijk heeft voor 2022 met alle zorgverzekeraars zorgcontracten afgesloten.

Kosten

 1. Voor Volwassenen wordt zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ volledig vanuit de basispolis van uw zorgverzekering vergoed. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Onze praktijk factureert rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar.
 2. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt een jaarlijks wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2022 is dit vastgesteld op € 385.
 3. Bepaalde hulpvragen zoals relatietherapie en intelligentieonderzoek komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wilt u deze zgn. onverzekerde zorg toch door onze praktijk laten verrichten, dan moet u de kosten zelf betalen. De kosten bedragen € 100 per uur.
 4. Bij verslaglegging wordt (ook) € 100 per uur berekend. Voor een kopie van een (eenmalig) verstrekt onderzoeksverslag wordt  € 25 in rekening gebracht.
 5. Indien wordt afgezegd na het terugsturen van het getekende aanmeldformulier, waardoor de aanmelding definitief is geworden en administratief is verwerkt, wordt er € 35 bij de cliënt in rekening gebracht.
 6. Een gemist of te laat afgezegde afspraak, d.w.z. minder dan 24 uur van tevoren, wordt rechtstreeks via de mail bij de cliënt gedeclareerd. Onafhankelijk van de reden van afzegging wordt bij een cliënt € 50 voor een gewoon consult en € 100 voor een onderzoeksconsult in rekening gebracht. Reden hiervoor is dat het financieel niet haalbaar is, het verlies van het niet kunnen factureren van het door de patiënt afgezegde consult, volledig voor rekening van de praktijk te laten komen. 

Klachtenregeling

 1. Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de behandeling van u onjuist hebben gehandeld, hopen wij dat altijd van uzelf te horen. Wij zullen uw klacht serieus nemen en de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de praktijk zal met u naar een oplossing zoeken.
 2. Als voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft PPP een onafhankelijke klachtenfunctiuonaris die de patiënt kan informeren over de klachtenregeling en kan bemiddelen tussen patiënt en behandelaar.

 3. Hebt u een klacht en wilt u niet (meer) in gesprek met uw zorgaanbieder, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van PPP, drs. Rolf Sterk, klinisch psycholoog.  Meldt u zich bij de secretaresse (0341 355338) die zal zorgen dat u door hem wordt gebeld. De hulp van de PPP klachtenfunctionaris is gratis.

 4. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen door bijv. een gesprek te regelen met de zorgaanbieder of door met u mee te gaan naar zo’n gesprek. Ook kan hij u helpen met het zoeken naar oplossingen of met praktische tips bijv. als u uw klacht op papier wil zetten . Als u besluit een schriftelijke klacht in te dienen, moet de zorgaanbieder binnen 6 weken (art 16 en 17 Wkkgz) een besluit over de klacht nemen.

 5. Bent u ook na de hulp van de klachtenfunctionaris niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. PPP is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg.

Effect- en tevredenheidsmeting

 1. De praktijk meet de resultaten van de behandeling door vooraf en aan het einde het effect van de behandeling te meten.
 2. Daarnaast wordt aan het einde van de behandeling de cliënttevredenheid gemeten door een kort digitaal vragenformulier. De uitkomst van deze CQi wordt op de website gepubliceerd. Op een schaal van 1 tot 10 was de cliënt tevredenheid in 2020 een 9,2.
 3. Mocht een bepaald onderwerp structureel lager scoren dan zullen wij zeker onderzoeken hoe wij dit aspect kunnen aanpassen.

 

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten