Skip navigation

Kosten en klachten

Algemeen

 1. Zorg voor volwassenen valt onder de Zorgverzekeringswet. De kosten lopen via de zorgverzekeraar.
 2. De praktijk heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars behalve Menzis (incl. Anderzorg, Hema en Vink Vink) en A.S.R./Ditzo zorgcontracten afgesloten. In 2023 was er alleen geen contract met Menzis (incl. Anderzorg, Hema en Vink Vink)

Kosten

 1. Voor Volwassenen wordt zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ volledig vanuit de basispolis van uw zorgverzekering vergoed. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Onze praktijk factureert rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar.
 2. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt een jaarlijks wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2023 en 2024 is dit vastgesteld op € 385,-.
 3. Bepaalde hulpvragen zoals relatietherapie en intelligentieonderzoek komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wilt u deze zgn. onverzekerde zorg toch door onze praktijk laten verrichten, dan moet u de kosten zelf betalen. De kosten bedragen € 100,- per uur.
 4. PPP hanteert per 1 juli 2023 een aangepast no-showbeleid als een afspraak ongeacht de reden niet tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd. De kosten voor een no-show worden niet vergoed door de verzekeraar en komen in dat geval voor eigen rekening. De no-show tarieven zijn als volgt: voor een individueel consult € 90,- een groepsconsult € 45,- en een onderzoekconsult € 135,-. Reden hiervoor is dat wij het belangrijk vinden dat waardevolle zorguren aan de cliënten worden besteed. Onze medewerkers zijn voor een afspraak namelijk al bezig geweest met de voorbereidingen en zijn door een niet tijdige afmelding niet meer in staat om een vervangende afspraak in te plannen. Het is voor PPP niet haalbaar om dit financiële risico te dragen. Indien een cliënt frequent en niet tijdig consultafspraken afzegt, wordt de behandeling beëindigd. De huisarts wordt hier schriftelijk over geïnformeerd. Vanwege de lange wachttijden in de Zorg vindt PPP het belangrijk dat mensen op de wachtlijst zo snel mogelijk worden geholpen.

Klachtenregeling

 1. Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de behandeling van u onjuist hebben gehandeld, hopen wij dat altijd van uzelf te horen. Wij zullen uw klacht serieus nemen en de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de praktijk zal met u naar een oplossing zoeken.
 2. Als voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft PPP een onafhankelijke klachtenfunctionaris die de patiënt kan informeren over de klachtenregeling en kan bemiddelen tussen patiënt en behandelaar.

 3. Hebt u een klacht en wilt u niet (meer) in gesprek met uw zorgaanbieder, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van PPP, drs. Rolf Sterk, klinisch psycholoog.  Meldt u zich bij de secretaresse (0341 355338) die zal zorgen dat u door hem wordt gebeld. De hulp van de PPP klachtenfunctionaris is gratis.

 4. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen door bijv. een gesprek te regelen met de zorgaanbieder of door met u mee te gaan naar zo’n gesprek. Ook kan hij u helpen met het zoeken naar oplossingen of met praktische tips bijv. als u uw klacht op papier wil zetten . Als u besluit een schriftelijke klacht in te dienen, moet de zorgaanbieder binnen 6 weken (art 16 en 17 Wkkgz) een besluit over de klacht nemen.

 5. Bent u ook na de hulp van de klachtenfunctionaris niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. PPP is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg.

Effect- en tevredenheidsmeting

 1. De praktijk meet de resultaten van de behandeling door vooraf en aan het einde het effect van de behandeling te meten.
 2. Daarnaast wordt aan het einde van de behandeling de cliënttevredenheid gemeten door een kort digitaal vragenformulier. De uitkomst van deze CQi wordt op de website gepubliceerd. Op een schaal van 1 tot 10 was de cliënt tevredenheid in 2020 een 9,2.
 3. Mocht een bepaald onderwerp structureel lager scoren dan zullen wij zeker onderzoeken hoe wij dit aspect kunnen aanpassen.

 

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten