Skip navigation

Kosten en klachten

Algemeen

 1. Zorg voor volwassenen valt onder de Zorgverzekeringswet. De kosten lopen via de zorgverzekeraar.
 2. De praktijk heeft voor 2022 met alle zorgverzekeraars zorgcontracten afgesloten.

Kosten

 1. Voor Volwassenen wordt zowel de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ volledig vanuit de basispolis van uw zorgverzekering vergoed. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Onze praktijk factureert rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar.
 2. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt een jaarlijks wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2022 is dit vastgesteld op € 385.
 3. Bepaalde hulpvragen zoals relatietherapie en intelligentieonderzoek komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wilt u deze zgn. onverzekerde zorg toch door onze praktijk laten verrichten, dan moet u de kosten zelf betalen. De kosten bedragen € 100 per uur.
 4. Bij verslaglegging wordt (ook) € 100 per uur berekend. Voor een kopie van een (eenmalig) verstrekt onderzoeksverslag wordt  € 25 in rekening gebracht.
 5. Indien wordt afgezegd na het terugsturen van het getekende aanmeldformulier, waardoor de aanmelding definitief is geworden en administratief is verwerkt, wordt er € 35 bij de cliënt in rekening gebracht.
 6. Een gemist of te laat afgezegde afspraak, d.w.z. minder dan 24 uur van tevoren, wordt rechtstreeks via de mail bij de cliënt gedeclareerd. Onafhankelijk van de reden van afzegging wordt bij een cliënt € 50 voor een gewoon consult en € 100 voor een onderzoeksconsult in rekening gebracht. Reden hiervoor is dat het financieel niet haalbaar is, het verlies van het niet kunnen factureren van het door de patiënt afgezegde consult, volledig voor rekening van de praktijk te laten komen. 

Klachtenregeling

 1. Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de behandeling van u onjuist hebben gehandeld, hopen wij dat altijd van uzelf te horen. Wij zullen uw klacht serieus nemen en de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de praktijk zal met u naar een oplossing zoeken.
 2. Mocht u niet tevreden zijn met deze oplossing, dan kunt u een klacht indienen:
  1. Volwassenen kunnen hun klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
  2. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenloket Zorg (info@klachtenloket-zorg.nl).
 3. Een kopie van de klachtenprocedure kunt u in de praktijk opvragen.

Effect- en tevredenheidsmeting

 1. De praktijk meet de resultaten van de behandeling door vooraf en aan het einde het effect van de behandeling te meten.
 2. Daarnaast wordt aan het einde van de behandeling de cliënttevredenheid gemeten door een kort digitaal vragenformulier. De uitkomst van deze CQi wordt op de website gepubliceerd. Op een schaal van 1 tot 10 was de cliënt tevredenheid in 2020 een 9,2.
 3. Mocht een bepaald onderwerp structureel lager scoren dan zullen wij zeker onderzoeken hoe wij dit aspect kunnen aanpassen.

 

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten