Skip navigation

Welkom

Welkom op de website van Psychologen Praktijk Putten (PPP). PPP is een instelling voor medisch specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen die, in nauwe samenwerking met de huisarts, zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ bij de meest voorkomende psychische stoornissen aanbiedt. In de praktijk zijn Psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, GZ psychologen, psychologen, systeemtherapeuten en SPVer werkzaam. Zij worden hierbij ondersteund door het secretariaat.

Problemen waarmee mensen kunnen kampen zijn bijvoorbeeld uit de hand gelopen angsten, fobieën, somberheid, stress, onverwerkte rouw, onverklaarbare lichamelijke klachten of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen. Vaak zijn problemen verankerd in de persoonlijkheid en langdurig van aard.

Behandelingen vinden plaats in een van beide gezondheidscentra van Putten. In GZC Da Costa, Klaas Frisohof 20-3  heeft PPP 6 kamers en in GZC Putten, Engweg 8 a heeft PPP 5 kamers.

Lees meer…

ACTUEEL

Verlenging erkend Praktijkopleidingsinstituut tot 2029

In maart 2024 is Psychologen Praktijk Putten (Volwassenen en Kind & Jeugd) gevisiteerd door de RINO groep. Deze visitatie vindt eens in de vijf jaar plaats. De visitatiecommissie beoordeelt of de erkende praktijkopleiding nog steeds voldoet aan de landelijke opleidingseisen en zorgdraagt voor een goede opleidingsorganisatie en een goed opleidingsklimaat. Geconcludeerd werd dat PPP aan alle eisen voldoet . Hiermee heeft zij een verlenging verkregen om als erkend praktijkopleidingsinstituut tot maart 2029  medewerkers tot GZ psycholoog en Psychotherapeut op te kunnen opleiden.

Certificeringen 2024: NEN-ISO-9001:2015 en KIBG Keurmerk

Op 20 februari 2024 heeft Psychologen Praktijk Putten het certificaat behaald voor het kwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-en-ISO 9001:2015.  De geldigheidsduur van het certificaat bedraagt 3 jaar. Jaarlijks vindt er tussentijds een audit plaats welke wordt uitgevoerd door TÜV Nord Nederland B.V. Op deze manier werken wij continue aan het verbeteren en borgen van onze dienstverlening.

Ook heeft Psychologen Praktijk Putten aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2024 te voldoen. Dit houdt in dat wij ook voor 2024 geregistreerd  zijn als Keurmerkdrager.

ZORGOVEREENKOMSTEN 2024

Hierbij informeren wij u over de contractafspraken die Psychologen Praktijk Putten (PPP) voor 2024 met de zorgverzekeraars heeft gemaakt.

PPP heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, behalve met Menzis (inclusief de labels: Anderzorg, Hema en VinkVink) en A.S.R./Ditzo.

Indien u op dit moment bij ons in behandeling bent of in 2024 gaat komen, verzoeken wij u bij de keuze van uw zorgverzekering voor 2024 hiermee rekening houden om voor een volledige vergoeding in aanmerking te komen. Voor de zorgverzekeraars waarmee PPP geen zorgcontract heeft gesloten, betekent dit dat wij in principe geen nieuwe cliënten in behandeling nemen tenzij u bereid bent om het niet vergoede deel van de zorgkosten zelf te bekostigen. In uw polisvoorwaarden kunt u lezen welk percentage dit betreft.

Bent u nu verzekerd bij Menzis of A.S.R./Ditzo en wilt u er zeker van zijn dat uw kosten volledig vergoed worden, dan adviseren wij u om per 1 januari 2024 over te stappen naar een verzekeraar waarmee PPP zorgovereenkomst heeft gesloten.

Zodra u 18 jaar wordt moet u zich volgens de Zorgverzekeringwet (ZvW) zelf verzekeren. Let er bij de keuze van een verzekeraar op dat deze een zorgcontract met PPP heeft gesloten zodat uw behandelkosten volledig op uw polis gedekt zijn.

No-Show beleid

PPP hanteert m.i.v. 1 juli 2023 een aangepast no-showbeleid als een afspraak ongeacht de reden niet tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd. De kosten voor een no-show worden niet vergoed door de verzekeraar en komen in dat geval voor eigen rekening. De no-show tarieven zijn als volgt: voor een individueel consult € 90, een groepsconsult € 45 en een onderzoekconsult € 135. Reden hiervoor is dat wij het belangrijk vinden dat waardevolle zorguren aan de cliënten worden besteed. Onze medewerkers zijn voor een afspraak namelijk al bezig geweest met de voorbereidingen en zijn door een niet tijdige afmelding niet meer in staat om een vervangende afspraak in te plannen. Het is voor PPP niet haalbaar om dit financiële risico te dragen.

Raad van Commissarissen

PPP beschikt over een interne toezichthouder. Het toezicht vindt plaats via een Raad van Commissarissen waarin 3 leden, waaronder de voorzitter zitting hebben. De toezichthouder voert het toezicht uit conform de Governance code Zorg. Deze code is richtinggevend, maar niet vrijblijvend.

 

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten