Skip navigation

Werkwijze

Intake

Na een telefonische- of web aanmelding sturen wij u een aanmeldformulier per mail toe. Nadat wij dit door u ingevulde formulier, samen met de verwijsbrief (soms stuurt de huisarts de verwijsbrief digitaal naar ons via zorgdomein) van u hebben terugontvangen, wordt u, afhankelijk van de wachttijd, uitgenodigd voor een intakegesprek.  Tijdens dit consult wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Ook wordt samen met de patiënt het behandeltraject besproken en vastgesteld of er (nader) onderzoek nodig is. Na de intake wordt direct een afspraak gemaakt voor onderzoek dan wel behandeling. Er is dus geen wachttijd tussen intake en daadwerkelijke behandeling of onderzoek. De actuele wachttijd voor een intake vindt u op onze website op het tabblad Aanmelden.

Psychodiagnostisch onderzoek

Soms is het van belang om de problematiek of stoornis goed in kaart te brengen. Dit kan d.m.v. persoonlijkheids-, neuropsychologisch-, en/of intelligentieonderzoek.

Onderzoek kan worden uitgevoerd door uw behandelend therapeut of door een psychodiagnostisch medewerker. De onderzoeksbevindingen worden vastgelegd in een verslag dat met patiënt in een adviesgesprek wordt toegelicht. In dit gesprek wordt ook de vastgestelde diagnose/classificatie besproken.

Behandeling

Voorafgaand aan behandeling wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. De behandeling is gericht op het opheffen van de psychische klachten, dan wel het voor de patiënt beter beheersbaar maken van de problematiek. Behandeling kan individueel of in groepsverband plaatsvinden.

Indien blijkt dat de omgeving (het systeem, het werk) een belangrijke rol speelt bij het behandelen van de stoornis worden (zo mogelijk) deze personen bij de behandeling betrokken.

Binnen PPP wordt gebruik gemaakt van meerdere behandelkaders zoals o.a.:

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die iemand negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij/zij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Psychotherapie is een behandelvorm welke bestaat uit het voeren van gesprekken. De psychotherapeut is er daarbij op gericht een vertrouwensrelatie met u te ontwikkelen waarbinnen u zich veilig genoeg voelt om uw problemen te bespreken. Tijdens de psychotherapiesessies kunt u zich gesteund en begrepen voelen door de therapeut; ook kunt u geconfronteerd worden met pijnlijke, verdrietige, boze, gekwetste en onmachtige gevoelens. De psychotherapeut lost de problemen niet voor u op, maar helpt u beter of anders met uw problemen om te gaan. Ook wordt verduidelijkt waar uw problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Uw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol. U ontdekt gaandeweg hoe u met uw klachten om kunt gaan: u krijgt meer inzicht in uw eigen aandeel in het ontstaan en het hanteren van de problemen, waardoor u meer greep krijgt op uw eigen leven. U leert om stil te staan bij uw gevoelens, gedachten en uw eigen ervaringen; het is belangrijk dat u woorden gaat geven aan wat er in u omgaat.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. U leert u zelf zodanig te veranderen dat u zich beter gaat voelen en beter voor uzelf kunt zorgen en opkomen. U leert voelen wat uw behoefte is en u leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Het doel van EMDR is dat de emotionele lading van herinneringen afneemt en een stukje betekenisverlening verandert.  Zie www.emdr.nl

Competitive Memory Training (Comet)  is een groepsgerichte behandelvorm van 8 sessies gericht op het veranderen van een negatief zelfbeeld in een positief, of in ieder geval realistisch zelfbeeld. Deze behandeling is uitvoerig onderzocht en effectief gebleken.

De VERS (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) training is een groepsgerichte behandelvorm van 18 sessies voor mensen met borderline persoonlijkheidsproblematiek of emotieregulatieproblemen. In de training leren patiënten op een andere manier omgaan met heftige emoties en meer balans aan te brengen in hun levensomstandigheden. Naast de training krijgen patiënten ook een individueel behandelcontact eens per twee weken.

Mindfulness wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Mindfulness betekent: vriendelijke aandacht schenken. ‘Aandacht’ omdat u observeert wat er in u omgaat (ademhaling, lijf, gedachten en gevoelens). ‘Vriendelijk’ omdat u niet oordeelt. Er is geen fout en er is geen goed. U leert te observeren zonder te oordelen. Het doel van de mindfulness training is om u volledig en op een accepterende manier bewust te laten worden van het hier en nu en alles wat we in dit hier en nu ervaren.

E-health. Naast face to face contacten kan de behandeling ondersteund worden met behulp van e-health programma’s op uw computer of apps op uw telefoon. Door het gebruik van e-health programma’s kunt u tussen de behandelcontacten door thuis oefenen. Voor zowel K&J als Volwassenen gebruiken wij de e-health programma’s van Therapieland. De toepassingen van e-health zijn breed: psycho-educatie, ontspanningsoefeningen en huiswerk en opdrachten.

Kwaliteit van de verleende zorg

PPP is voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Binnen onze instelling wordt voor de verschillende stoornissen gewerkt volgens kwaliteitsstandaarden zoals zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen.
Een kwaliteitsstandaard stelt een landelijke norm en heeft tot doel om goede zorg te bevorderen en behandelaars, cliënten en naasten te ondersteunen in het maken van beslissingen. Kwaliteitsstandaarden zijn niet bedoeld als keurslijf, maar als uitgangspunt voor zorg op maat. Zo geldt voor alle standaarden: afwijken kan, mits beargumenteerd.
Soorten kwaliteitsstandaarden:
• Een generieke module behandelt componenten van zorg die voor meerdere psychische aandoeningen relevant zijn (zoals zelfmanagement en het gebruik van e-health).
• Een zorgstandaard vat in hoofdlijnen samen waaraan goede zorg voor een bepaalde psychische aandoening minimaal moet voldoen vanuit cliëntperspectief.
• Een richtlijn is een samenvatting van wetenschappelijke inzichten over de behandeling van een bepaalde aandoening vanuit expertperspectief.
Zorgstandaarden en generieke modules zijn voor en door professionals ontwikkeld, in samenwerking met cliënten en hun naasten. Ze zijn zowel evidence- als practice-based en sluiten daarmee aan bij de alledaagse praktijk.
Zorgstandaarden en generieke modules gaan richtlijnen niet vervangen, maar vormen een aanvulling daarop. Ze bieden context bij de richtlijn door ook in te gaan op aspecten die buiten het klinisch handelen vallen, zoals organisatie van zorg, nazorg en maatschappelijke participatie.

Alles op één plek.
Alle kwaliteitsstandaarden staan voortaan op één website die regelmatig bijgewerkt wordt. Nieuwe inzichten kunnen zo sneller naar de praktijk worden vertaald. U kunt ze vinden op www. ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden. Bijvoorbeeld de zorgstandaard voor angst, autisme, depressie en lichamelijk onverklaarbare klachten. Voor een aantal generieke modules die binnen PPP worden gehanteerd verwijzen we u naar de website www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules.

Op de website van de Thuisarts vindt u cliëntversies van de zorgstandaarden. Ga bijv. voor een angststoornis naar https://www.thuisarts.nl/angststoornis.

Effectmetingen
Wij gebruiken vragenlijsten om de voortgang en het effect van de behandeling te meten. We noemen dit ROM (Routine Outcome Measures) metingen. Het betekent concreet dat de behandelend psycholoog regelmatig samen met de patiënt de voortgang van de behandeling evalueert aan de hand van het behandelplan. Het effect van een behandeling wordt bij de start, tussentijds en aan het eind gemeten en geregistreerd, waardoor de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling kan worden vastgesteld.
Daarnaast wordt de patiënt tevredenheid aan het einde van de behandeling gemeten door een korte (anonieme) vragenlijst, de zgn. CQi-A. De mening van patiënten is voor ons van groot belang. Als er een bepaald onderwerp structureel lager scoort, zullen wij zeker onderzoeken hoe wij dit aspect kunnen aanpassen en verbeteren. De uitkomsten van 2023 zijn als volgt:

  • Uitvoering behandeling: 4,73 en 4,41 (op schaal van 1-5)
  • Bejegening:  4,93 (op schaal van 1-5)
  • Samen beslissen: 4,80 (op schaal van 1-5)
  • Cijfer voor de behandeling: 9,20 (op schaal van 10)

Tenslotte kunnen onze patiënten hun ervaringen ook kenbaar maken op de Zorgkaart Nederland, link: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/ggz-psychologen-praktijk-putten-putten-10005630/waardeer

PPP heeft al jaren het HKZ (Harmonisatie Kwaliteit in de Zorg) kwaliteitskeurmerk. Ieder jaar worden tijdens een audit door TuV de inhoudelijke en bedrijfsorganisatorische kwaliteiten van onze instelling gecontroleerd en beoordeeld.

PPP draagt ook al jaren het Keurmerk Basis GGZ.

Naast de meer traditionele samenwerking met huisartsen, wijkteams en collega’s bij andere GGZ instellingen implementeert onze praktijk ook nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn wij eind 2020 gestart met een pilot waarbij de GGZ behandeling van jong volwassenen (van 17 – 23 jaar) wordt afgestemd in een team waar ook collegae uit PPP Kind & Jeugd deel van uitmaken. Door deze samenwerking kan het zorgaanbod beter worden aangesloten op de specifieke behoefte en ontwikkelingstaken van deze doelgroep. Het voorkomt dat jong volwassenen binnen de GGZ tussen wal en schip vallen omdat een passend aanbod tot nu toe vaak ontbreekt.

Een ander aspect van kwaliteit is het op de juiste wijze omgaan met vertrouwelijke gegevens. PPP heeft een privacy beleid dat voldoet aan de nieuwe Europese wetgeving die in 2018 is ingegaan: de  Algemene Verordening Gegevensbescherming. Iedere zorginstelling moet een privacyverklaring opstellen en publiceren. U kunt de privacyverklaring van onze praktijk vinden onder het tabblad Documenten.

In deze map vindt u tevens het kwaliteit statuut van PPP.

Duur van de consulten

Dit kan variëren van één adviesgesprek tot meerdere gesprekken, afhankelijk van de hulpvraag, de problematiek en de behandeling. Een consult duurt doorgaans 45 minuten. Sommige behandelingen zoals bijv. traumabehandeling (EMDR) en psychologisch onderzoek vergen langere tijd.
 

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten