Skip navigation

Werkwijze

Intake

Na een telefonische aanmelding sturen wij u een aanmeldformulier per mail toe. Nadat wij dit formulier ingevuld van u hebben terugontvangen samen met de verwijzing, wordt u, afhankelijk van de wachttijd, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit consult wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Ook wordt samen met de cliënt het behandeltraject besproken en vastgesteld of er (nader) onderzoek nodig is. Na de intake wordt direct een afspraak gemaakt voor onderzoek dan wel behandeling.

Psychodiagnostisch onderzoek

Soms is het van belang om de problematiek of stoornis goed in kaart te brengen. Dit kan d.m.v. persoonlijkheids-, neuropsychologisch-, en/of intelligentieonderzoek. Heel jonge kinderen worden voorafgaand aan het onderzoek veelal een aantal maal geobserveerd in een groepje met andere kinderen. School- en thuisobservatie maken bij kinderen ook deel uit van het onderzoek.

Onderzoek kan worden uitgevoerd door uw behandelend therapeut of door een psychodiagnostisch medewerker. De onderzoeksbevindingen worden vastgelegd in een verslag dat met client (bij kinderen in aanwezigheid van ouders) in een adviesgesprek wordt toegelicht. In dit gesprek wordt ook de vastgestelde diagnose/classificatie besproken.

Behandeling

Voorafgaand aan behandeling wordt in overleg een behandelplan met cliënt  opgesteld. De behandeling is gericht op het opheffen van de psychische klachten dan wel het voor de cliënt beter beheersbaar maken van de problematiek. Daartoe wordt gebruik gemaakt van meerdere behandelkaders zoals o.a.:

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die  helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  U leert u zelf zodanig te veranderen dat u zich beter gaat voelen en beter voor uzelf kunt zorgen en opkomen. U leert voelen wat uw behoefte is en u leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen  gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

Psychotherapie is een behandelvorm welke bestaat uit het voeren van gesprekken. De psychotherapeut is er daarbij op gericht een vertrouwensrelatie met u te ontwikkelen waarbinnen u zich veilig genoeg voelt om uw problemen te bespreken. Tijdens de psychotherapiesessies kunt u zich gesteund en begrepen voelen door de therapeut; ook kunt u geconfronteerd worden met pijnlijke, verdrietige, boze, gekwetste en onmachtige gevoelens. De psychotherapeut lost de problemen niet voor u op, maar helpt u beter of anders met uw problemen om te gaan. Ook wordt verduidelijkt waar uw problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Uw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol. U ontdekt gaandeweg hoe u met uw klachten om kunt gaan: u krijgt meer inzicht in uw eigen aandeel in het ontstaan en het hanteren van de problemen, waardoor u meer greep krijgt op uw eigen leven. U leert om stil te staan bij uw gevoelens, gedachten en uw eigen ervaringen; het is belangrijk dat u woorden gaat geven aan wat er in u omgaat.

Bij (jonge) kinderen vindt psychotherapie plaats in de vorm van speltherapie, creatieve therapie of symbooldrama.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Het doel van EMDR is dat de emotionele lading van herinneringen afneemt en een stukje betekenisverlening verandert.  Zie www.emdr.nl

Competitive Memory Training (Comet)  is een groepsgerichte behandelvorm van 8 sessies gericht op het veranderen van een negatief zelfbeeld in een positief, of in ieder geval realistisch zelfbeeld. Deze behandeling is uitvoerig onderzocht en effectief gebleken.

De VERS (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) training is een groepsgerichte behandelvorm van 18 sessies gericht op het reguleren van (heftige) emoties.

Mindfulness wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Mindfulness betekent: vriendelijke aandacht schenken. ‘Aandacht’ omdat u observeert wat er in u omgaat (ademhaling, lijf, gedachten en gevoelens). ‘Vriendelijk’ omdat u niet oordeelt. Er is geen fout en er is geen goed. U leert te observeren zonder te oordelen. Het doel van de mindfulness training is om u volledig en op een accepterende manier bewust te laten worden van het hier en nu en alles wat we in dit hier en nu ervaren.

E-health. Naast face to face contacten kan de behandeling ondersteund worden met behulp van e-health protocollen.
Voor zowel K&J als Volwassenen zijn e-health programma’s beschikbaar. Voor K&J worden de protocollen van Mijn Omgeving voor depressie, angst, eetstoornis, ouderbegeleiding m.b.t. ADHD en oudertraining bij gedragsproblemen.
Voor Volwassenen wordt Curelink (BOOM uitgevers) gebruikt voor depressie, sociale angst, paniekstoornis, OCD, specifieke fobie en PTSS.

Behandeling kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Daarnaast worden voor bepaalde problematiek (ADHD en autisme) ouderinformatie avonden georganiseerd.

Kwaliteit van de verleende zorg

PPP is voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Een belangrijk instrument hierbij zijn de vragenlijsten om de voortgang en het effect van de behandeling te meten. We noemen dit ROM (Routine Outcome Measures) metingen. Het betekent concreet dat de behandelend psycholoog regelmatig samen met de cliënt de voortgang van de behandeling evalueert aan de hand van het behandelplan. Het effect van een behandeling wordt bij de start, tussentijds en aan het eind gemeten en geregistreerd, waardoor de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling kan worden vastgesteld.

Daarnaast wordt de clienttevredenheid aan het einde van de behandeling gemeten door een korte (anonieme) vragenlijst, de zgn. CQi. Het resultaat van deze tevredenheidsmeting in 2017 is 9,74.

Een ander aspect van kwaliteit is het op de juiste wijze omgaan met vertrouwelijke gegevens. PPP heeft een privacy beleid dat voldoet aan de nieuwe Europese wetgeving die in 2018 is ingegaan: de  Algemene Verordening Gegevensbescherming. Iedere zorginstelling moet een privacyverklaring opstellen en publiceren.U kunt de privacyverklaring van onze praktijk vinden onder documenten.

In deze map vindt u tevens het kwaliteit statuut van PPP.

Duur van de consulten

Dit kan variëren van één adviesgesprek tot meerdere gesprekken, afhankelijk van de hulpvraag, de problematiek en de behandeling. Een consult duurt doorgaans 45 minuten. Sommige behandelingen zoals bijv. traumabehandeling (EMDR) en psychologisch onderzoek vergen langere tijd.

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten