Skip navigation

Waarvoor naar PPP?

Waarvoor kunt u bij Psychologen Praktijk Putten terecht?

PPP is een praktijk die naast Basis GGZ met name Specialistische GGZ aanbiedt. Bij deze beide vormen van zorg moet er sprake zijn van een psychische stoornis en wordt er een diagnose vastgesteld. In sommige gevallen is daarvoor psychodiagnostisch onderzoek nodig. Psychische klachten worden behandeld door de huisarts. Een belangrijk verschil tussen de B-GGZ en S-GGZ is de duur van de behandeling. Bij de BGGZ is het aantal consulten beperkt en ingedeeld in drie trajecten: kort, middel en intensief. Specialistische GGZ biedt hulp bij zwaardere en complexe psychische problemen en is veelal langduriger van aard. Als instelling voor medisch specialistische GGZ richt PPP zich m.n. op Specialistische GGZ. De praktijk biedt zowel aan Kinderen en Jeugdigen (K&J) als aan volwassenen onderzoek en behandeling aan . De behandeling vindt vooral individueel, maar soms ook in groepen plaats. Voorts is er de mogelijkheid van ouderbegeleiding, zowel individueel als in groepen.

Kinderen en adolescenten:

Mogelijke redenen voor aanmelding bij de PPP zijn gedrags- en/of opvoedingsproblemen, somberheid, angsten, fobieën, verwerkingsproblemen, slaap- of eetproblemen, moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten, problemen op school, concentratieproblemen, hyperactiviteit en aandachtstoornissen (AD(H)D), ontwikkelingsstoornissen (Autisme spectrum), ontwikkelingsachterstand dan wel hoogbegaafdheid.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de problemen worden ouders betrokken bij de behandeling. Vaak zijn problemen bij kinderen en jeugdigen verweven met gezinsdynamiek.

Volwassenen:

Bij de PPP kunnen zich eveneens volwassenen aanmelden. Problemen waarmee mensen kunnen kampen zijn bijvoorbeeld uit de hand gelopen angsten, fobieën, somberheid, stress, onverwerkte rouw, onverklaarbare lichamelijke klachten of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen. Vaak zijn problemen verankerd in de persoonlijkheid en langdurig van aard.
De PPP is een praktijk die zich onder andere heeft gespecialiseerd in de behandeling van klachten en problemen die zijn ontstaan na het meemaken van (zeer) ingrijpende gebeurtenissen.

Er zijn ook problemen waarvoor u niet bij onze praktijk terecht kunt, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen, zoals ernstige verslavingen, eetstoornissen, psychoses en suicidaliteit.

 

 

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten